OFFER!! OFFER !! GOOD PRICE 😁

RM1,234

🔻 ⁿᵉʷ ᵘᵖᵈᵃᵗᵃ 🔻

ᴀʟʟ ʙʀᴀɴᴅ ɴᴇᴡ 💯 ᴀʟʟ ʀᴇᴀᴅʏ sᴛᴏᴄᴋ 💯 sᴇᴀʟᴇᴅ ʙᴏx💯

✔️1 ᴅᴀʏs ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴡᴀʀʀᴀɴᴛʏ 1 ᴛᴏ 1 ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ✔️

🔻 ʳᵉᵃᵈʸ ˢᵗᵒᶜᵏ 🔻

🐜 ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ T9+ 10.5ᴛʜ 🐜
ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,050 
ʷⁱᵗʰ ᵒᵉᵐ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,350 
ʷⁱᵗʰ ʙɪᴛᴍᴀɪɴ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,450

🐜 ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ D3 🐜
ʷⁱᵗʰ ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,099 
ʷⁱᵗʰ ᵒᵉᵐ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,350 
ʷⁱᵗʰ ʙɪᴛᴍᴀɪɴ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,450

🐜 ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ E3 🐜
ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖˢᵘ ʀᴍ 6,600
ʷⁱᵗʰ ʙɪᴛᴍᴀɪɴ ᵖˢᵘ ʀᴍ 6,990

🐜 ˡⁿⁿᵒˢⁱˡⁱᶜᵒⁿ D9 2.4T 🐜
ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖˢᵘ ʀᴍ 9,000 
ʷⁱᵗʰ ᵖˢᵘ ʀᴍ 9,500

🐜 ˡⁿⁿᵒˢⁱˡⁱᶜᵒⁿ S11 🐜
ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖˢᵘ ʀᴍ 8,100 
ʷⁱᵗʰ ᵖˢᵘ ʀᴍ 8,400

🐜 ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ V9 4ᴛʜ 🐜
ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖˢᵘ ʀᴍ 600
ʷⁱᵗʰ ᵒᵉᵐ ᵖˢᵘ ʀᴍ 880
ʷⁱᵗʰ ʙɪᴛᴍᴀɪɴ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,000

🐜 ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ L3+ 504MH 🐜
ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,050
ʷⁱᵗʰ ᵒᵉᵐ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,330
ʷⁱᵗʰ ʙɪᴛᴍᴀɪɴ ᵖˢᵘ ʀᴍ 1,450

🔻21-30 ʲᵘˡʸ ᵖʳᵉ ᵒʳᵈᵉʳ 🔻

ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ S9i 14th ʀᴍ 2,750

ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ D3 ʀᴍ 900

ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ A3 ʀᴍ 850

ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ T9+ 10.5th ʀᴍ 999

🔻 ᵖʳᵉ ᵒʳᵈᵉʳ / ᶜʰⁱⁿᵃ ʳᵉᵃᵈʸ ˢᵗᵒᶜᵏ🔻

▫️ ˡⁿⁿᵒˢⁱˡⁱᶜᵒⁿ A9

▫️ ˡⁿⁿᵒˢⁱˡⁱᶜᵒⁿ S11

▫️ ˡⁿⁿᵒˢⁱˡⁱᶜᵒⁿ D9 2.4T

▫️ ˡⁿⁿᵒˢⁱˡⁱᶜᵒⁿ T2 17.2T

▫️ ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ E3

▫️ ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ Z9

▫️ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ Z9 mini

▫️ ᵃⁿᵗᵐⁱⁿᵉʳ X3

🔻 ᴘᴏᴡᴇʀ sᴜᴘᴘʟʏ🔻

▪️ʙɪᴛᴍᴀɪɴ ᴘsᴜ 1800 ᴡᴀᴛᴛ ʀᴍ 440
▪️ᴏᴇᴍ ᴘsᴜ 1600/1850 ᴡᴀᴛᴛ ʀᴍ 360

🔻ᴘᴏᴡᴇʀ ᴄᴏʀᴅ🔻

▪️1.0ᴍᴍ ᴘᴏᴡᴇʀᴄᴏʀᴅ : 15
▪️1.5ᴍᴍ ᴘᴏᴡᴇʀᴄᴏʀᴅ : 25
▪️2.5ᴍᴍ ᴘᴏᴡᴇʀᴄᴏʀᴅ : 35

🔻ʜᴏsᴛɪɴɢ sᴇʀᴠɪᴄᴇ🔻

▪️ʀᴍ300 ᴘᴇʀ ᴍᴏɴᴛʜ

🚛 ᴄʜᴇʀᴀs / ᴘᴇᴅᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ / sᴜʙᴀɴɢ / ᴋᴇᴘᴏɴɢ / ᴋᴜᴄʜᴀɪ ʟᴀᴍᴀ / ᴋʟ ᴀʀᴇᴀ / ᴘᴇɴᴀɴɢ ᴄᴏᴅ 🚛

📲 ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ: 0127870611

https://api.whatsapp.com/send?phone=60127870611

Have your say!
00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>